Aviso legal

O noso espazo é un 100 % seguro, por iso, dando cumprimento co deber de información recollido en artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación faise constar:

1.1. Datos identificadores do responsable

Tal e como recolle a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, infórmolle que:

A nosa denominación social é: PECULIAR HOSTELERÍA SL.

O noso C.I.F. é B70521885

Domicilio social en  Rúa Galera 24 - 15003 A Coruña

Email: peculiarcoruna@gmail.com

Nosa actividade social é: Restaurante con pedidos a domicilio

1.2. Finalidade da páxina web.

Os servizos prestados polo responsable da páxina web son os seguintes:

•          Restaurante con pedidos a domicilio

1.3. Usuarios:

O acceso e/ou uso deste sitio web atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, os presentes termos de uso, con todo, polo mero uso da páxina web non significa o inicio de relación laboral/comercial algunha.

1.4. Uso do sitio web e captura de información:

1.4.1 USO DO SITIO WEB

A tenda en liña en diante (A WEB) proporciona o acceso a artigos, informacións, servizos e datos (en diante, “os contidos”) propiedade da EMPRESA. O USUARIO asume a responsabilidade do uso da web.

O USUARIO comprométese a facer un uso axeitado dos contidos que ofrece a través da súa web e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para:

(a) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública;

(b) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos;

(c) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos da WEB, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados;

(d) tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.

A EMPRESA resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación.

En calquera caso, A EMPRESA non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través do blog ou outras ferramentas de participación que poidan crearse, conforme ao previsto na normativa de aplicación.

1.4.2 Captura de información

– Formulario de contacto, onde o USUARIO deberá encher o campo de correo electrónico, asunto, nome e teléfono.

– Formulario de subscrición, enchendo o USUARIO os campos necesarios para a subscrición á  newsletter.

–  Cookies de rastrexo, conforme ás seguintes regras

– Navegación e enderezo IP: ao navegar por esta web, o usuario facilita de forma automática ao servidor da web información relativa á túa dirección IP, data e hora de acceso, o  hipervínculo que lle ha  reenviado a estas, o teu sistema operativo e o navegador utilizado

A pesar do anterior, os usuarios poderán darse de baixa en calquera momento dos servizos prestados pola EMPRESA ou datos achegados polo USUARIO dando cumprimento á normativa vixente sobre Protección de Datos. Así mesmo, tanto ao subscribirse a esta páxina web como ao realizar algún comentario en calquera das súas páxinas e/ou entradas, o usuario consente:

1.         O tratamento dos seus datos persoais conforme ás súas políticas de privacidade.

2.         O acceso da EMPRESA aos datos que, de acordo coa infraestrutura, necesite o usuario achegar ben para a subscrición ao curso ben para calquera consulta mediante o formulario de contacto.

Así mesmo, informamos que a información dos nosos usuarios está protexida de acordo á nosa política de privacidade.

Ao activar unha subscrición, formulario de contacto ou comentario, o usuario comprende e acepta que:

Desde o momento en que efectúa a súa subscrición ou contrata algún servizo, A EMPRESA ten acceso a: nome, e email, ou demais datos necesarios para facturación conformando un ficheiro co nome de “USUARIOS DA WEB E SUBSCRITORES” ou no caso de realizar algunha compra, será subscrito ao ficheiro de “CLIENTES E/Ou PROVEDORES” tendo acceso a datos de nome, apelidos, email, DNI e domicilio completo.

En todo caso A EMPRESA resérvase o dereito de modificar, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo/previo aviso, a presentación e configuración da web como o presente aviso legal.

2. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL:

A EMPRESA por si ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade da EMPRESA ou ben do seus licenciantes. Todos os dereitos reservados.

Calquera uso non autorizado previamente pola EMPRESA, será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización da EMPRESA.

O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade da EMPRESA. Poderá visualizar unicamente os elementos da web sen posibilidade de imprimilos, copialos ou almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas páxinas da EMPRESA.

A EMPRESA non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: por erros ou omisións nos contidos, por falta de dispoñibilidade do sitio web, – o cal realizará paradas periódicas por mantementos técnicos – así como pola transmisión de virus ou programas  maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

1.         MODIFICACIÓNS

A EMPRESA resérvase o dereito de efectuar sen aviso previo/previo aviso as modificacións que considere oportunas na súa web, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados na súa web.

5. POLÍTICA DE LIGAZÓNS

As persoas ou entidades que pretendan realizar ou realicen un hipervículo desde unha páxina web doutro portal da internet á web da EMPRESA deberán someterse as seguintes condicións:

– Non se permite a reprodución total ou parcial de ningún dos servizos nin contidos do sitio web sen a previa autorización expresa da EMPRESA

– Non se establecerán deep- links nin ligazóns IMG ou de imaxe, nin frames coa web da EMPRESA sen a súa previa autorización expresa.

– Non se establecerá ningunha manifestación falsa, inexacta ou incorrecta sobre a web da EMPRESA, nin sobre os servizos ou contidos desta. Salvo aqueles signos que formen parte do  hipervínculo, a páxina web na que se estableza non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes á EMPRESA, salvo autorización expresa deste.

– O establecemento do hipervínculo non implicará a existencia de relacións entre A EMPRESA e o titular da páxina web ou do portal desde o cal se realice, nin o coñecemento e aceptación da EMPRESA dos servizos e contidos ofrecidos na devandita páxina web ou portal.

– A EMPRESA non será responsable dos contidos ou servizos postos ao dispor do público na páxina web ou portal desde o cal se realice o hipervínculo, nin das informacións e manifestacións incluídas neles.

O sitio web da EMPRESA pode poñer ao dispor do usuario conexións e ligazóns a outros sitios web xestionados e controlados por terceiros. As devanditas ligazóns teñen como exclusiva función, a de facilitar aos usuarios a procura de información, contidos e servizos na internet, sen que en ningún caso poida considerarse unha suxestión, recomendación ou invitación para a súa visita.

A EMPRESA non comercializa, nin dirixe, nin controla previamente, nin fai propios os contidos, servizos, informacións e manifestacións dispoñibles nos devanditos sitios web.

A EMPRESA non asume ningún tipo de responsabilidade, nin sequera de forma indirecta ou subsidiaria, polos danos e prexuízos de toda clase que puidesen derivarse do acceso, mantemento, uso, calidade,  licitude, fiabilidade e utilidade dos contidos, informacións, comunicacións, opinións, manifestacións, produtos e servizos existentes ou ofrecidos nos sitios web non xestionados pola EMPRESA e que resulten accesibles a través da EMPRESA.

6. DEREITO DE EXCLUSIÓN

A EMPRESA resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso ao portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de aviso previo/previo aviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

7. XENERALIDADES

A EMPRESA perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida da súa web exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

8. MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN

A EMPRESA poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

9. RECLAMACIÓNS E DÚBIDAS

A EMPRESA informa que existen follas de reclamación ao dispor de usuarios e clientes podendo remitir un correo a peculiarcoruna@gmail.com indicando o seu nome e apelidos, o servizo ou produto adquirido e expoñendo os motivos da súa reclamación.

Tamén pode dirixir a súa reclamación por correo postal dirixido a: PECULIAR  HOSTELERÍA SL.,  Rúa Galera 24 - 15003 A Coruña.

10. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

A relación entre A EMPRESA e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais da cidade da Coruña, salvo que a Lei aplicable dispoña outra cousa.