Política de privacidad

GRAZAS POR CONFIAR EN NÓS!

Os datos que nos facilitas son para poder facerche chegar todas as nosas comunicacións comerciais adaptadas aos teus gustos e preferencias.

Lembra que podes xestionar os teus consentimentos sempre que queiras enviándonos un mail a peculiarcoruna@gmail.com.

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1- RESPONSABLE

Quen é o responsable do tratamento dos teus datos?

Identidade: PECULIAR  HOSTELERÍA S.L. - C.I.F.:  B70521885
Enderezo postal:  Rúa Galera, 24 - 15003 A Coruña
Teléfono: 981 975897
E-mail. Delegado protección de datos: peculiarcoruna@gmail.com

Inscrita no rexistro mercantil de A Coruña tomo 3618 Secc.Xral Folio 164 Folla C-55664

2- FINALIDADES

Os datos facilitados serán incorporados aos ficheiros de datos de PECULIAR  HOSTELERÍA S.L.

En cumprimento do disposto no Regulamento Europeo 2016/679 Xeneral de Protección de Datos, así como en calquera lei nacional que resulte de aplicación, informámoslle de que na EMPRESA tratamos os datos persoais que nos facilitas para as seguintes finalidades:

Na EMPRESA tratamos a información dos nosos usuarios para:

1. Xestionar o proceso de compra de produtos na nosa páxina web solicitamos a súa información persoal para xestionar as túas compras, pedidos ou solicitudes, levando a cabo os labores administrativos e comerciais necesarias para garantir a preparación, cobranza e entrega dos produtos, así como o servizo prevenda e postvenda que poida ser necesario.

2. Cumprimento das obrigacións legais: cesión de datos a organismos e autoridades públicas (administrativas ou xudiciais), a condición de que sexan requiridos de conformidade coas disposicións legais e regulamentarias. Tratamento dos datos para cumprimento das obrigacións de carácter legal establecidas na lexislación española, como poden ser a elaboración da nosa contabilidade e impostos.

3. Envío de comunicacións comerciais sobre os produtos da EMPRESA (correos electrónicos, chamadas telefónicas, SMS, notificacións  PUSH, correo ordinario, etc.)

4. A EMPRESA elabora perfís de usuario en base á información obtida de fontes internas e externas coa finalidade de mellorar a súa experiencia de usuario e poder remitirlle publicidade personalizada ofrecéndolle produtos, promocións e servizos da EMPRESA en base ao seu perfil e comportamento de compra.

5. Prevención de abusos e fraudes (actividades fraudulentas, ataques de denegación de servizos, entre outros).

Como solicitamos a túa información?

1. Información que nos facilitas: solicitamos información persoal que ti nos facilitas a través da nosa páxina web, a través de correo electrónico, formularios de contacto e outras canles de comunicación.

2. Información que solicitamos das túas visitas á nosa web: recollemos e almacenamos información persoal limitada de todos aqueles usuarios que visitan a nosa páxina web. Esta información solicítase a través de  cookies, para máis información consulta a política de cookies na nosa páxina web.

3. Redes sociais: a información que solicitamos a través de redes sociais inclúe información persoal que se atopa dispoñible en liña e é visible publicamente.

3- PRAZO DE CONSERVACIÓN DOS DATOS

Por canto tempo conservamos os teus datos persoais?

Diferenciamos dous tipos de información para levar a cabo a nosa política de retención e cancelación de datos:

1- Información contable e fiscal: derivada da relación entre A EMPRESA e o usuario conservarase durante 6 anos para cumprimento da normativa fiscal.

2- Relación comercial do cliente coa EMPRESA: a información relacionada coa actividade coa EMPRESA e o seu portal web conservarase e tratará de forma indefinida, ata que o usuario solicite a súa cancelación ou manifeste a súa oposición ao tratamento de datos, nese caso os datos serán bloqueados e conservados durante 3 anos para os efectos de demostrar o cumprimento da EMPRESA en relación ás súas obrigacións respecto da normativa de protección de datos, sociedade da información e publicidade.

4- LEXITIMACIÓN

Lexitimación para o tratamento dos teus datos persoais

A base legal para o tratamento dos teus datos persoais correspondentes a cada unha das finalidades incluídas nas apartado FINALIDADES son:

- A execución dun contrato entre o usuario e A EMPRESA en relación coa compra de produtos.

- Consentimento expreso outorgado á EMPRESA no momento de recollida dos teus datos persoais.

- Consentimento expreso outorgado á EMPRESA no momento de recollida dos teus datos persoais en relación coa elaboración de perfís baseado en fontes externas e a satisfacción dun interese lexítimo perseguido pola EMPRESA en relación coa elaboración de perfís baseada en fontes internas.

- O cumprimento das obrigacións legais que resulten de aplicación á EMPRESA.

5- DESTINATARIOS

Os teus datos persoais non serán cedidos a ningún terceiro, excepto a aqueles terceiros para os cales resulte necesaria a súa intervención para a correcta xestión da prestación do servizo.

Están previstas as seguintes comunicacións, cesións e transferencias dos datos dos usuarios da EMPRESA: aos provedores que presten servizos que pola súa natureza necesiten estes datos (mensaxería, transportes, etc…); aos clientes (aqueles datos dos nosos provedores que aparezan na información dos produtos), e para procesamentos de datos fóra da UE: a información persoal que recollemos reside en España. A EMPRESA contrata a súa infraestrutura virtual para o almacenamento e copias de seguridade dos seus arquivos segundo un modelo “cloud computing” a través de provedores de servizos especializados

6- DEREITOS

Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?

Dereitos recoñecidos coa entrada en vigor do Regulamento UE 2016/679 do PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 27 de abril de 2016, aplicable a partir do 25 de maio de 2018: Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se A EMPRESA trata os seus datos persoais ou non.

As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou a solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

Os interesados teñen dereito á portabilidade dos seus datos persoais que solicitasen á EMPRESA.

Os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. A EMPRESA deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Ao aceptar esta política de privacidade, outorgas o teu consentimento expreso á EMPRESA para realizar os tratamentos, comunicacións, cesións e transferencia dos seus datos persoais aquí indicados. O usuario ten o dereito para retirar o consentimento outorgado para os tratamentos e cesións de datos aquí descritas en calquera momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Se desexas exercer calquera dos teus dereitos podes enviarnos unha comunicación escrita ao enderezo de correo peculiarcoruna@gmail.com ou ben ao noso enderezo postal: PECULIAR  HOSTELERÍA S.L.  Rúa Galera, 23 - 15003 A Coruña, España. A solicitude de exercicio de calquera dos teus dereitos deberá ir acompañada dunha copia de documento oficial que che identifique (DNI, carné de conducir ou pasaporte).

Por último, informámoste que podes dirixirte ante a Axencia Española de Protección de Datos e demais organismos públicos competentes para calquera reclamación derivada do tratamento dos teus datos persoais.